สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อบรมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สู่ห้องเรียนคุณภาพ" ตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ให้มีมาตรฐานสอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันนี้(30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สู่ห้องเรียนคุณภาพ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงาน และ ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครการ ครูผู้สอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 40 โรง รวมทั้งสิ้น 200 คน

คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จำปา จันทะสอน ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝาย ประธานคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ และวิทยากร ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์และโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม ให้ความรู้ในการติดตั้งโปรแกรม Kidbright IED สื่อ อุปกรณ์ Kidbright Board และ พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพวง เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลในสังกัด


สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี เป็นสาระใหม่ที่บรรจุลงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ(Computing Science) เป็นรายวิชาใหม่ ที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ทุกโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้การบริหารจัดการสถานศึกษาและห้องเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีมาตตรฐานทางด้านวิชาการ และมีความพร้อมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สู่ห้องเรียนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
+++++++++++++++++


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ : (ภาพกิจกรรมอบรมวันที่ 30 ก.ค.62)
https://photos.app.goo.gl/tHq62aCXvWP3j22x8
(ภาพกิจกรรมอบรมวันที่ 31 ก.ค.62)
https://photos.app.goo.gl/LCLqaukGNVcm2uCt6