Menu

 

 

 

 

(วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี ประชุมคณะกรรมการในการเตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบูรณาการ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วประชุมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงถึงมหกรรมการแข่งขันฯ ในส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รับผิดชอบ                                               นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานดำเนินการประชุม
 
ตามระเบียบวาระการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

     1. ฝ่ายดำเนินงาน
        1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
        1.2 กิจกรรมการแข่งขัน รับผิดชอบโดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ อำเภอสตึก มีดังนี้
             1) หมวดหมู่การงานอาชีพ: มีรายการแข่งขัน 18 กิจกรรม จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
             2) หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: มีรายการแข่งขัน 10 กิจกรรม แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสตึก จำนวน 8 กิจกรรม แข่งขัน ณ หอประชุมอำเภอสตึก จำนวน 1 กิจกรรม (การผูกเงื่อน) และการเดินทางตัวโยนบอล ป.1-3 แข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก
             3) หมวดหมู่ เรียนรวม:
                 - เรียนรวมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 กิจกรรม จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสตึก
                 - เรียนรวม-ศิลปะ จำนวน 21 กิจกรรม แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสตึก
                 - เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 18 กิจกรรม จัดการแข่งขัน ณ แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านสตึกและโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
                 - เรียนรวม - ภาษาไทย จำนวน 17 กิจกรรม จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
            4) การจัดถนนคนเรียน (ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4)
                 - ส่วนที่ 1 จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ เขตพื้นที่ละ 4 ชิ้นงาน
                 - ส่วนที่ 2 จัดกิจกรรมภายในเต้นท์ จำนวน 3 เต้นท์ (ศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี) โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนดังนี้ (ศิลปหัตถกรรม : ร.ร.ไตรคามศรีอนุสรณ์, ร.ร.บ้านหนองขวาง, ร.ร.บ้านหนองติ้ว) / (วิชาการ : ร.ร.บ้านทุ่งวัง , ร.ร.บ้านเพียแก้ว) / (เทคโนโลยี : ร.ร.บ้านคูณสระแก้ว)

 

 

   2. ฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค
        - จัดเตรียมสถานที่/เวที/ระบบอุปกรณ์สัญญาณ
        - ประสานคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน
        - จัดหารถสุขาเคลื่อนที่/ถังขยะ/น้ำดื่ม/ถังน้ำประปา

   3. ฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย
        - กำหนดเส้นทางการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
        - จัดสถานที่สำหรับจดรถยนต์สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
        - ดำเนินการรักษาความปลอดภัย/ระบบจราจร/ เวรยามรักษาความปลอดภัย

  4. ฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
        - ดำเนินการสำรวจและวางแผนประสานที่พัก
        - จัดหาที่พักให้เพียงพอ

  5. ฝ่ายพยาบาล
       - ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบุคลากร ตลอดจนเวชภัณฑ์ในการให้บริการเบื้องต้นในการปฐมพยาบาล
       - จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ระบบฉุกเฉินประจำจุดแข่งขัน
       - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ฝ่ายรับรายงานตั
      - รับรายงานตัว / แจ้งกำหนดาการแข่งขัน/ แนะนำสถานที่แข่งขัน

7. ฝ่ายปฏิคม
      - เตรียมการต้อนรับอำนวยความสะดวก สำหรับครู นักเรียน ประชาชนที่มาร่วมงาน
      - จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตลอดการแข่งขัน
      - กำกับดูแลผู้ประกอบการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มอุปโภคบริโภค

8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     - กำหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

9. ฝ่ายบันทึกภาพ
     - วางแผนกำหนดรูปแบบวิธีการบันทึกภาพ จัดทำวิดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านสื่อต่าง ๆ

10. ฝ่ายการเงินและพัสดุ
   - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร เบิกจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ หรืออื่น ๆให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

11. ฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน

- รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการแข่งขันและละกิจกรรมส่งให้ฝ่าย ICT เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์
- ดำเนินการตรวจสอบผลการจัดลำดับการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน
- รายงานผลการแข่งขัน
- จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานฯ

         
 ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม อาหารว่าง/เบรก และบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและหัวหน้าส่วน/ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม ในการวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้และจะได้มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง

 

-----------------------

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานท์
เว็บมาสเตอร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แหล่งข้อมูล : เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/6cQ9domioovtx8ue9

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”