วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานระบบเครือข่าย ICT ณ สพป.หนองคาย เขต 1 โดยนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มไอซีที เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการต้อนรับของ นายมติชน มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มไอซีทีฯ

การศึกษาดูงานระบบเครือข่ายไอซีที ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่ และคณะทำงานตามคำสั่งของเขตที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคลากรในเขตพื้นที่ จำนวน 15 คน เครือข่ายไอซีที ทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 35 คน

ช่วงบ่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดหลวงพ่อพระใส อุทยานแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย และตลาดสินค้าท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีนแหล่งช้อปปิ้ง ในส่วนภาคกลางคืน กิจกรรมสังสรรค์ชาวไอซีทีและร่วมแสดงมุิทิตาจิต อ.มนตรี ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดงย่อ สมาชิกชมรมครูไอซที ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 รุ่งเช้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และเดินทางกลับสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยสวัสดิภาพ

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ และทีมงานชมรมครูไอซีที (ทุกคน)
ลิงก์ภาพกิจกรรม ; http://gg.gg/5x8mf

 
     

 นายมติชน มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน