วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะชุดที่ 3 ประกอบด้วย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายสมชาย อังกุละศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ (ก.ต.ป.น.) นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ผอ.โรงเรียนบ้านกระสัง (ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5) นายธนากร การวิโก ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ (ประธานกลุ่มสตึก 6) ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ และนายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามตรวจสอบฯ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ตามคำสั่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ที่ 39/2559) โดยการต้อนรับของ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน

     การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ดำเนินโครงการทราบว่าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ดำเนินการประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

       การติดตาม ฯในครั้ง นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่งวัง ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการติดตามฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ และทางโรงเรียนจะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนดีระดับตำบลของชุมชน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป.../

 


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  อ.ธนายุต  นนทเสน/อ.จารุวัฒน์  อังกุระศรี โรงเรียนบ้านทุ่งวัง