Menu

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ ศึกษาดูงานโรงเรียน โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนวัดฤๅษีสถิตและโรงเรียนวัดสระทอง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์) เกี่ยว กับการวางแผนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างเพียงพอแก่นักเรียน ขอบ คุณ นายสุพจน์ ฝาคำ ผอ.โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต นายสุพร้อม ออมไธสง ผอ.โรงเรียนวัดสระทอง คณะครู บุคลากร และนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างดียิ่ง

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”