วันที่ 7 สิงหาคม2560 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวด “โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปี 2560 รอบแบ่งกลุ่มที่ 8 บุรีรัมย์ –สุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 และเพื่อรับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง เป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดี ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านเทคนิคกระบวนการที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการคุณธรรมได้ขยายผลไปถึงการแก้ไขปัญหาในครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ผู้นำศาสนาอื่น ๆ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใต้การเรียนรู้ที่ว่า “ร่วมกันทำดี อย่างมีปัญญา” ซึ่งโครงงานคุณธรรม คือกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการทำความดีมีคุณธรรมเชิงรุก เน้นการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายาม เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องมีการถอดบทเรียนสรุปผลและนำเสนอสู่สาธารณะ (เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ) โดยมีคณะที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง


ข่าว/ภาพ :  สุกฤษฏิ์  สอนเพีย โรงเรียนบ้านบุ่งเบา เครือข่ายชมรมครูไอซีที สพป.บร.4
ลิงก์ภาพกิจกรรม (อัลบั้มรูป) : http://gg.gg/king9Moralbr4