วันนี้(4 กรกฎาคม 2560) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พิธีเปิดการอบรม (5 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบรรยายพิเศษ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและจัดทำรายงานการประจำปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรองระบบการประกันคุณภาพ และ3) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก

กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 147 คน และผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมสังเกตการณ์ และคณะทำงาน จำนวน 10 คน  คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ อ.วีระวัฒน์ ทรัพย์อุดมและ อ.มัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทกศ์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ศธจ.บุรีรัมย์) โดย ศน.อุทยาน ปิตามาตา และ ศน.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิชอบโครงการ

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 8 องค์ประกอบ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำกับดูแลคุณภาพเพื่อยกระดับและรักษามาตรฐาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการที่จะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ซึ่งเป็นการประเมินผลลัพธ์แบบองค์รวม และเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันกันระหว่างโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ../


ข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามฯ (แฟ้มการอบรม)
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster (Admin 3)
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด : http://gg.gg/sarbr44

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : |ข่าวสพฐ.|  |ชมรมครูไอซีที|  |Facebook|  |Blogger|