วันนี้(31กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี " สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน

กลุ่มเป้าหมาย ครูจำนวน 1 คน และนักเรียนำจำนวน 2 คน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 54 โรง รวมทั้งสิ้น 162 คน คณะทำงานและคณะวิทยากร จำนวน 25 คน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามประราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับ สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่ยนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมที่ 2-7 ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ค่ายเยาวชนคนคุณธรรมและคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักรู้และเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุล ซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ

การอบรมในครั้งนี้สำเร็จล่วงไปด้วยดี ด้วยการประสานงาน ศน.อุทยาน ปิตามาตา ศน.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ และศน.เฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนแกนนำคุณธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรียนบ้านจิก และโรงเรียนวัดหงษ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนเครือข่ายครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในการบันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.มนตรี ประเสริฐ / อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย ชมรมครูไอซีทีฯ/อ.ชิตษณุ จีระออน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/moralbr4_vdo