วันนี้ (27 ตุลาคม 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่าน รับฟังการถ่ายทอด วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ห้องประชุมใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
2. ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสระดับชั้น ม.1-3 ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่าน รับฟังการถ่ายทอด วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ห้องประชุมใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนประชารัฐ รับฟังการถ่ายทอด วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ห้องประชุมใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

  การประชุมทางไกลในระบบ VDO Conference ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 194 โรง ซึ่งรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, การฝึกปฏิบัติ Project : Play & learn, English Hour และ ECHO HYBRID โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการจัดการประชุม


ข่าว : มานิต กีรตินิตยา  
ภาพ : มานิต กีรตินิตยา/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฯ

 

ภาพกิจกรรม