วันที่ 21 กันยายน 2559 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จำนวน 105 โรงเรียน โดยรูปแบบการพัฒนา ดังนี้
     ในภาคเช้า...เป็นการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้ 3 โรงเรียน ได้แก่
     1.โรงเรียนบ้านโนนเพกา อำเภอคูเมือง ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.บร.4 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนว BBL โรงเรียนบ้านโนนเพกา
     2.โรงเรียนบ้านสระประคำถาวร อำเภอคูเมือง ซึ่งมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
     3. โรงเรียนวัดไพรงาม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่งมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตฯ
ในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
     1. นางสาวช่วงมณี จงเพียร ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเพกา
     2. นายปัญญา ไตรทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดไพรงาม
     3. นายสุดใจ แสนจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านสระประคำถาวร
     4. นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     5. นางสาวคำพันธ์ กำมุขโช ผอ.โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

 

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์  
ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่