Menu


 

       สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2559

     เวลา 09.00-17.00 น. การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟศึกษานิเทศก์ภาคอีสานเพื่อการศึกษาไทย"
                                  โดย สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4)

    เวลา 15.00 น.           รายงานตัว/ลงทะเบียน
    เวลา 17.00-20.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬากอล์ฟ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559
     เวลา 08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
     เวลา 09.00-10.30 น. พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการและบรรยายพิเศษ
                                  โดย 
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
     เวลา 10.30-12.00 น. บรรยาย "ศึกษานิเทศก์กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย"
                                  โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ สพฐ.

     เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
     เวลา 13.00-15.30 น. บรรยาย "นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพศึกษานิเทศก์"
                                  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                   และ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เวลา 15.30-16.30 น. บรรยาย "การปฏิรูประบบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์เพื่อคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ"
                                   โดย นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ประธานสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
                                   นายสมหวัง พันธะลี เลขาธิการสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

     เวลา 16.30-18.00 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
     เวลา 18.00-22.00 น. งานมุทิตากษิณาลัย ศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                   โดยสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 สิงหาคม 2559
     เวลา 09.00-12.00 น. การประชุมใหญ่สามัญสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                  โดย นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ นายกสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
     เวลา 13.00-16.30 น. ศึกษาดูงาน "วิถีบุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน ดินแดนวัฒนธรรมขอมโบราณ"

     ในโอกาสเดียวกัน ทางสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นนายกสมาคม ตลอดจนศึกษานิเทศก์ที่มาร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ รวม 4 ราย ดังนี้

     1. นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     2. ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์
     3. นายวิเศษ แปวไธสง ศึกษานิเทศก์
     4. นายประพันธ์ อุมาธรณ์ ศึกษานิเทศก์

      ขอบคุณศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่านที่มีส่วนร่วมสำคัญยิ่งให้การจัดงานสัมมนาวิชาการ และมุทิตากษิณาลัยศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาพันธ์ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คอยให้คำปรึกษาและประสานงาน และคณะกรรมการบริหารสมาคมศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี แม้จะมีข้อกำจัดและอุปสรรคหลายประการ แต่ด้วยความเป็นทีมและความมุ่งมั่นในอันที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ ภารกิจในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งต่อการทำงานและสร้างทีมที่แข่งแกร่งในการพัฒนางานในหน้าที่และภารงานตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมา เพื่อให้มีส่วนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผลักดันให้องค์กรวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง 

 

 --------------

ข้อมูล : อำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ นายกสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์, @ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ, @BESA
ภาพ : ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ , @วิวัฒน์ชัย  ชุตินธรารักษ์, @Mong Kon, @ อำนวย พุทธชาติ
ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  เว็บมาสเตอร์

ภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/44soo

 

ภาพกิจกรรม 

  

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”