ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกันดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีกำหนดการจัดพิธีรับตราพระราชทาน ได้แจ้งการดำเนินงานตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ อาคารฟินิค 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหารโรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โรงเรียนละ 1 คน ขึ้นรับตราพระทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนนำร่องส่งโครงงานตามขั้นตอนวัฏจักรวิจัยและสรุป 20 กิจกรรม ประเมินในระบบออนไลน์ เพื่อขอรับตราพระราชทานจำนวน 47 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 14 โรงเรียน และผ่านเกณฑ์ระดับ ดี จำนวน 32 โรงเรียน
และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 โรงเรียน และไปรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จำนวน 46 โรงเรียน

ผู้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร
       1. นางวริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.4 รับเกียรติบัตรในนาม ผู้นำเครือข่ายเครือท้องถิ่น (LN) ใหม่
       2. นางสุภาพ กันยายน ครู โรงเรียนบ้านละกอ รับเกียรติบัตรในนาม วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ใหม่

     ซึ่งทางคณะได้เดินทางรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารฟินิค 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว : วริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาพ : @Kru Suwannee Chinapa
        @Supawadee TReerao
        @ประจวบ ปิงกุล