Menu

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกรีฑา ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน) 194 โรงเรียน 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย ทีมสตึก A (สีแสด) ทีมสตึก B (สีน้ำเงิน) ทีมแคนดง (สีเหลือง)ทีมคูเมือง A (สีเขียว) ทีมคูเมือง B (สีชมพู) ทีมพุทไธสง(สีแดง) ทีมนาโพธิ์(สีฟ้า) และทีมบ้านใหม่ไชยพจน์(สีม่วง) โดยมีวัตถุประสงค์
       1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน ในโอกาสอันควรต่อไป
       2) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านกีฬาอันเป็นเป็นส่งเสริมทักษะและ

เพิ่มพูนความรู้

       ดำเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

        พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ ากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ภาคเช้า ดำเนินการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ) ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบ ถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันตามลำดับ ผลการแข่งขันมีดังนี้

 สรุปผลการแข่งขันกีฬา

ลำดับ            กีฬา        ระดับประถมศึกษา             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

    ชนะเลิศ   

   รองชนะเลิศ      ชนะเลิศ       รองชนะเลิศ   
  1. เปตองชาย  คูเมือง B บ้านใหม่ฯ สตึก A  นาโพธิ์
  2. เปตองหญิง  สตึก A สตึก B สตึก A  สตึก B
  3. เซปักตะกร้อชาย                    คูเมือง B นาโพธิ์ สตึก B  คูเมือง B

  4.

เซปักตะกร้อหญิง  สตึก A  พุทไธสง คูเมือง B   แคนดง
  5. วอลเลย์บอลชาย  พุทไธสง แคนดง สตึก A  พุทไธสง
  6. วอลเลย์บอลหญิง  สตึก A   แคนดง สตึก B  คูเมือง B
  7. ฟุตซอล  สตึก A คูเมือง A แคนดง  นาโพธิ์
  8. ฟุตบอล  คูเมือง B  สตึก B สตึก A  สตึก B

                   สรุปผลการแข่งขันกรีฑา

    ที่        ทีมกีฬา (โซน)      เหรียญทอง         เหรียญเงิน      เหรียญทองแดง     รวมคะแนน    
   1. คูเมือง B         8         5            1        14
   2. พุทไธสง         6         4            4        14
   3. สตึก B         5         6            8        19
   4. สตึก A         5         6            4        15
   5. บ้านใหม่ไชยพจน์                 3         1            1          5
   6. คูเมือง A         1         3            3          7
   7. แคนดง         0         2            5          7
   8. นาโพธิ์         0         1            1          3
               รวมเหรียญ        28       28          28        84

                   

                            - คะแนนรวมกีฬา ทีมสตึก A
                       - คะแนนรวมกรีฑา  ทีมคูเมือง B

 

       การดำเนินการจัดการแข่งกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมควรได้รับการขอบคุณมีดังนี้
       1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       2. ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด / คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ทุกโรงเรียนในสังกัด
       4. โรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ให้อนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬาทุกประเภท (รอบคัดเลือกเลือกและชิงชนะเลิศ) 
       5. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
           
       6. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ให้ความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์ ขบวนพาเหรด
       7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแข่งขันกรีฑาประเภทรายการ

       8. ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑา  

       พิธีปิด ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 โดยการกล่าวรายงานของ นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการรับถ้วยรางวัลชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภท โดย ทีมสตึก A รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกีฬาทุกประเภท และทีมคูเมือง B รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกรีฑาทุกประเภท ตามลำดับ


       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความ
สะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และนำนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น และส่งเสริมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน /อ.นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์/อ.ประชุม อยู่เกาะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ทานิน จันทะขาล/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน/อ.มานิต  กีรตินิตยา/
         อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์   คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ


ดาวน์โหลดหนังสือราชการ :  หนังสือราชการทั้งหมด E-Office
ดาวน์โหลดผลการแข่งขัน :  |กีฬา| |กรีฑา|  |รวมทั้งหมด|
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :   (กำลังดำเนินการ) **   |ภาพมุมสูงจากโดรน|
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที |  |Blogger|**

 

 

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับเกียรติจาก นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน

 

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด-การแข่งขันกรีฑา -พิธีปิดกีฬาประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ 


 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”