Menu

 

วันนี้(6 ตุลาคม 2559 : เวลา 18.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4ป็นประธานในพิธีพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี สดุดี 84 พรรษามหาราชินี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์พอเพียงเฉลิพระเกียรติ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกเสือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการปลูกฝังความคิดค่านิยม และคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ

   
       ในปัจจุบัน นักเรียนที่เป็นเยาวชนต่างได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและค่านิยมในสังคมยุคใหม่ (ดิจิทัล) ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคมอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะด้านยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท การติดเกม ก่อเกิดปัญหาตามมาและส่งผลกระทบต่ดการจัดการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อเยาวชน ที่เป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอน โดยนำเอากระบวนการลูกเสือไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการสอนลูกเสือในโรงเรียน การดำเนินงานให้บรรรลุตามนโยบายดังกล่าว จำเป็นต้องพัฒนาลูกเสือที่เป็นเยาวชนของชาติ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง ให้สามารถปรบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่่นได้อย่างมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม และเป็นพื้นฐานแห่งชาติมั่นคงของชาติต่อไป งานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ เป็นงานชุมนุมลูกเสือเพือเฉลิมพระเกียรติประประมุขของคณะลูกเสือไทย มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากทุกโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในสักกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะวิทยากร ในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นองค์พระประมุข ของคณะลูกเสือไทย โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 


       การจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2559
แบ่งค่ายย่อยออกเป็นทั้งหมด 7 ค่ายย่อย ประกอบด้วย

       1. ค่ายย่อยอำเภอสตึก 1
       2. ค่ายย่อยอำเภอสตึก 2
       3. ค่ายย่อยอำเภอแคนดง
       4. ค่ายย่อยอำเภอคูเมือง
       5. ค่ายย่อยอำเภอพุทไธสง
       6. ค่ายย่อยอำเภอนาโพธิ์
       7. ค่ายย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

       ในการชุมนุมฯ ในครั้งนี้ มีลูกเสือที่เข้าร่วกิจกรรมทั้งสิ้น 448 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 152 คน ขอขอบคุณ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับการค่ายย่อย คณะวิทยากร ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนทศพรวิทยา ที่ให้ความอนุสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพสตึก กศน.อำเภอสตึก ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร และร่วมจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านยางน้ำใส ที่ร่วมพิธีเปิดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 
 

ข้อมูล : คณะทำงานชุมนุมลูกเสือฯ /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/ อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.สมภาร กุลสิงห์
ดาวน์โหลด : ภาพกิจกรรม http://gg.gg/46ipb
ข่าวทีเกี่ยวข้อง  |กลุ่มส่งเสริมฯ| |ชมรมครูไอซีที| |สพฐ.| **

 

 ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”