สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่  24 – 28 สิงหาคม 2559  “ ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกีฬา  6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)  เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)   และเปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 

       ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงส์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน)  ทีม (โซน) ที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน)  ประกอบไปด้วย   1) สตึก A  2) สตึก B  3) แคนดง 4) คูเมือง A  5) คูเมือง B  6) พุทไธสง  7) นาโพธิ์ และ8) บ้านใหม่ไชยพจน์ ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความสะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 

       พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 28  สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  หลังจากเสพิธีเปิดการแข่งขัน จะเป็นการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ)   ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลเ และปิดการแข่งขันตามลำดับ

       ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาจากทุกโซน (อำเภอ) ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) ทุกระดับชั้น และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย  การคัดกรองนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย
หนังสือราชการ :  กำหนดการพิธีเปิดการแขง่ขันกีฬาประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  (กำลังดำเนินการ) **