Menu

 

 

 

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.) นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3 และเขต 4 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3 และเขต 4 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) นายลวด แก้วไธสง (ผอ.สพป.บร.1 หรือผู้แทน) 2) นายสุชัด ชมภูวงศ์ (ผอ.สพป.บร.3 หรือผู้แทน) 3) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (ผอ.สพป.บร.4 หรือผู้แทน) 4) พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร (ผบ.ภ.บร. หรือผู้แทน) 6) นางวิมนา เวทีกูล (ผอ.ปปส.ภาค 3 หรือผู้แทน) 7) นายเฉลียว ตามสีรัมย์ (นพ.สสจ.บร. หรือผู้แทน) และ 8) นายถิรพล ประยงค์ (หน.ศอ.ปจ.จ.บร. หรือผู้แทน)

       โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้มีการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง แก้ไข การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม ซึ่งสามารถทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และ 3) เพื่อให้สามารถดำเนินการอำนวยการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนในการบำบัดรักษา ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้นวิทยากรได้รับเกียรติจากท่านชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ


       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัดและเป็นรูหธรรมนั้น เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งยังขาดความเข้าใจทั้งการปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพอนึ่ง การดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน /สถานศึกษา จนทำให้การดำเนินการจัดประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรที่ได้รับการขอบคุณ ดังต่อไปนี้

       1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
       2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
       3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
       4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
       5. ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์
       6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3
       7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
       8. สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์
       9. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3 และ เขต 4
     10. โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์


      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมประชุมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมในครั้งนี้

 

 

 
 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวสพป.บุรีรัมย์ เขต 4|

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/438kf
                         MOU : http://gg.gg/438o6

 

ภาพกิจกรรม

 

           
                  นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
                                                                ประธานในพิธี

 
     
     
   

                                     นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน
                                      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ /วิทยากรให้ความรู้                 
 
   
           
                 นายเฉลียว ตามสีรัมย์
 (นพ.สสจ.บร. หรือผู้แทน) ตัวแทนกล่าวพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา
 
   

ภาพสไลด์ประกอบการลงนาม MOU

 

 

 

                  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”