Menu

 

 

วันนี้(19 มิถุนายน 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ ค่ายลูเสือศูนย์พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมชาย อังกุละศรี  ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถประสงค์ 1) เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นผู้นำ เป็นผู้ช่วยครู ดูแลเพื่อนในสถานศึกษา ในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน

 

       ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (อำเภอสตึก-แคนดง จ้งหวัดบุรีรัมย์) จำนวน 26 โรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนละ 1 คน รวม 26 คน ลูกเสือ-เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 208 คน รวมทั้งหมด 234 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สถานที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทศพรวิทยา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ โรงเรียนละ 8,000 บาท ในการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 208,000 บาท

       ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีเจตนารมณ์และความตั้บใจอันแน่วแน่ที่จะลดปัญหาภัยของยาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ทีต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฏหมายที่เข้มงวด และจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำแผนป้องกันปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็ฯกรอบแนวทางกรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้นำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเยาวชน/วัยรุ่น (อายุ 13-19 ปี) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนต่อไป.../

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ชิตษณุ  จีระออน

 
   ภาพประกอบกิจกรรม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวเว็บดร.สุว้ฒน์ อุ่นทานนท์|
ดาวน์โหลด : ภาพจาก Facebook  ,   ภาพจาก Google Drive
                  คำสั่ง, กำหนดการฝึกอบรม

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”