Menu
 

       ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 (เครือข่ายคุรุสภา 572) เกิดจากความต้องการของคณะครู สังกัดอำเภอสตึก ที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1/2548 ศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์ และครูประจำการสังกัดอำเภอต่าง ๆ ในสพท.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการนำความประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งนัดพบกัน

       การดำเนินในครั้งแรก ทางกลุ่มได้มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ อาจารย์ 3 ระดับ 8 สาขาคอมพิวเตอร์ บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนในการจัดตั้งชมรม ได้จดโดเมนเว็บไซต์ http://www.satukiet.com/ ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม Moodle เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้จดโดเมนเนมเว็บไซต์ http://www.kroosatuk.com/ เมื่อสมาชิกของชมรมเพิ่มมากขึ้น ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะครูในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนบ้านซาด โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านโคกเมือง และ สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยตั้งชื่อในนามกลุ่มครู ICT อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

       ต่อมาในปี พ.ศ.2548 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (ช่วงยังเป็นผอ.โรงเรียนบ้านดงเค็ง อ.คูเมือง) ได้ประสานแนวทางการจัดตั้งชมรม โดยสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายคุรุสภา และได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นชมรมลำดับสมาชิก 572 โดยการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารหาร และได้จัดสรรงบประมาณมาส่วนหนึ่งในการพัฒนาและอบรมครูภายในชมรมในการศึกษาดูงาน

       ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ของ สพท.บร.4 ณ โรงเรียนสตึก ได้ทำการเพิ่มเว็บไซต์ย่อย ตำแหน่งอ้างอิง http://www.br4ed.com/ict572 เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ดูแลระบบบทเรียนบนเครือข่าย  http://www.br4ed.com/moodle

       ปี พ.ศ.2553 ทางชมรมได้มีมติที่ประชุมให้นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เป็นประธานชมรม เพื่อประสานการทำงานต่อตามวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการชมรมให้คงอยู่ และช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทางราชการอื่นและชุมชน เช่นการถ่ายรูป จัดทำวีดิทัศน์ พัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และได้จดโดเมนเว็บไซต์ ตำแหน่งอ้างอิง : http://www.ict572.com และ http://www.ict572.net

       ปี พ.ศ.2556 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ณ โรงเรียนบ้านข่อย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน กิจกรรม การสร้างเครือข่ายร่วมกัน โดยเปลี่ยนชื่อชมรม เป็น (ชื่อภาษาไทย) : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ชื่อภาษาอังกฤษ : “Professional Development ICT Teacher Network Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4”

    วันที่ 10 เมษายน 2557 ได้ำเนินการตามระเบียบของชมรมฯ จดโดเมนเว็บไซต์ใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของชมรม ตำแหน่งอ้างอิง : http://www.ictbr4.org เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรุ้สมาชิกของชมรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนายปรัชญา  พลพุฒินันท์  ผู้ดูแลเว็บโฮสติ้งของ PCWEBSER เป็นผู้ให้บริการฟรีตลอดอายุการใช้งาน.../

 
     
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”