Menu

 

 

 

 

ข้อบังคับชมรมครูไอซีที
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
....................................................................

หมวดที่ ๑ ความทั่วไป

     ข้อที่ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับชมรมครูไอซีที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ” 
     ข้อที่ ๒. ชื่อชมรม “ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ” 
               ชื่อย่อ “ไอซีที บุรีรัมย์ ๔”
     ข้อที่ ๓. ชื่อภาษาอังกฤษ “ ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4”
               ชื่อย่อ ICT.BR4.
     ข้อที่ ๔. ที่ตั้งของชมรม ตั้งอยู่ที่ ๒๔๑/๗ หมู่ ๑๐ ถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
                Website : http://www.ictbr4.org 
                E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               (เว็บไซต์เดิม http://www.ict572.com)
     ข้อที่ ๕. เครื่องหมายของชมรม

 

          ๕.๑ รูปลายเส้นปราสาทหิน หมายถึงปราสาทขอม (ในที่นี้หมายถึง ปรางค์กู่สวนแตง ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
          ๕.๒ ข้อความ ICT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) 
                หมายถึงการนำเอาเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

          ๕.๓ ภาพ บร.4 หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ออกแบบให้คล้ายกับสัณลักษณ์ของปราสาทหิน 
                ที่มีรูปหัวพญานาค

          ๕.๔ ข้อความ ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อยู่ในกรอบล้อมรอบ หมายถึงเจ้าของโลโก้โดยข้อความอยู่ในกรอบยาวโค้งขอขึ้นข้างบน 
                คล้ายกับหางพญานาคที่ร้อยรัดกับภาพต่าง ๆ 

     ข้อที่ ๖. วัตถุประสงค์ของชมรม

          ๑) เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           ๒) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ

หมวดที่ ๒ สมาชิก

      ข้อที่ ๗. สมาชิกของชมรม มี ๓ ประเภท ได้แก่
                ๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ และมีความสนใจ  ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
                ๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้สนับสนุนส่งเสริมชมรม ซึ่งคณะกรรมการของชมรมมีมติเห็นชอบให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
                ๓) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อ ๑,๒
     ข้อที่ ๘. การเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
               ๑) สมาชิกสามัญ /สมทบ ต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าบำรุงตามจำนวน ในระยะเวลาที่คณะกรรมการชมรมกำหนด
               ๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ชมรมจะเชิญเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงสมาชิก

     ข้อที่ ๙. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
               ๑) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชมรมจัดขึ้น
               ๒) มีสิทธิ์ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารชมรมได้
               ๓) มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของชมรมได้
               ๔) สมาชิกสามัญมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของชมรมได้
               ๕) มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากชมรมตามที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร
               ๖) สมาชิก ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมอย่างเคร่งครัด
               ๗) สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงชมรมตามที่กำหนด
     ข้อที่ ๑๐. การพ้นสมาชิกภาพ
                 สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ
               ๑) ตาย
               ๒) ลาออก
               ๓) คณะกรรมการชมรมมีมติให้ออก เนื่องจากกระทำตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของชมรม


หมวดที่ ๓ การบริหารงานของชมรม
     ข้อที่ ๑๑. ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรม ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายกิจกรรมและตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
     ข้อที่ ๑๒. ที่ปรึกษาชมรม ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกฎหมายที่ทางคณะกรรมการเห็นสมควรเชิญมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
     ข้อที่ ๑๓. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
                ๑) การเลือกประธานชมรม สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร และทำการออกเสียงเลือกตั้ง 
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
                ๒) การเลือกกรรมการบริหาร ให้สมาชิกเสนอชื่อกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ครบจำนวนโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๕ คนของสมาชิกที่เข้า ประชุม

     ข้อที่ ๑๔. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
                ๑) ประธาน และกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
                ๒) ในกรณีที่ตำแหน่งประธานและกรรมการว่างลงก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งแทนและอยู่ในตำแหน่งตาม วาระของตำแหน่งที่ดำรงแทน
               ๓) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ยกเว้นตำแหน่งประธาน ที่ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน


หมวดที่ ๔ การประชุม

     ข้อที่ ๑๕. การประชุม มีการประชุม ๓ ลักษณะ
                 ๑) การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม โดยให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และหากมีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธานชมรมเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ 
                 ๒) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละ ๑ ครั้ง เพื่อแถลงถึงกิจกรรมของชมรมที่ได้ดำเนินการไป พร้อมทั้งเสนองบดุล หารือถึงกิจกรรมของชมรมที่จะดำเนินการ ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
                 ๓) การประชุมวิสามัญ อาจมีขึ้นได้โดยคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้มีขึ้น หรือสมาชิกสามัญเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ    จำนวนสมาชิกทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดมีขึ้น


หมวดที่ ๕ การเงินและสินทรัพย์


   ข้อที่ ๑๖. การเงินและสินทรัพย์ของชมรม ได้มาจาก
              ๑) ค่าสมัครสมาชิก
              ๒) เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
              ๓) รายได้อื่น ๆ
                  สมาชิกสามัญ/สมทบ ต้องชำระเงินค่าสมัครแรกเข้า คนละ ๑๕๐ บาท 
     ข้อที่ ๑๗. การเงินและสินทรัพย์ของชมรมทั้งหมด ให้เหรัญญิกของชมรมเป็นผู้เก็บรักษาเงินของชมรมภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ ในนามผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารชมรมให้กระทำการแทน
     ข้อที่ ๑๘. การใช้จ่ายเงินของชมรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชมรมก่อน
การเบิกจ่ายทุกครั้ง โดยให้ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ รวม ๓ คน ร่วมลงลายมือชื่อ ผู้เบิกเงินทุกครั้ง
     ข้อที่ ๑๙. ให้เหรัญญิกของชมรมจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ บัญชีรับจ่าย และจัดทำบัญชีงบดุลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
     ข้อที่ ๒๐. ให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เสนอชื่อแต่งตั้งจากสมาชิกซึ่งมิใช่คณะกรรมการบริหารชมรม จำนวน ๓ คน ทำการตรวจบัญชีของชมรมปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่สมาชิกของชมรม จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ และคณะกรรมการบริหาร ต้องให้ความร่วมมือจัดเอกสาร หรือให้ข้อมูลตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องการ


หมวดที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและการยุบเลิกชมรม


     ข้อที่ ๒๑. ข้อบังคับของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมติของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเท่านั้น และจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔  ของสมาชิกที่เข้าประชุม
     ข้อที่ ๒๒. การยุบเลิกชมรม จะยุบเลิกได้โดยถือปฏิบัติตามแนวข้อ ๒๑ เมื่อชมรมต้องยุบเลิกแล้ว สินทรัพย์ของชมรมให้บริจาคแก่หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานการกุศลตามที่มติที่ประชุมเห็นชอบ
     ข้อที่ ๒๓. ให้ประธานและคณะกรรมการชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ ในระยะแรกให้ผู้ก่อตั้งชมรม เป็นคณะกรรมการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรม และเรียกประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ถาวรภายใน ๑ ปี

     คณะกรรมการบริหารชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ดังนี้

     ๑. ประธานชมรมฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
         ๑) บริหารกิจกรรมของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของสมาคม
         ๒) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่
         ๓) เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อเป็นประธาน
     ๒. รองประธาน ชมรมฯ มีหน้าที่ดังนี้
         ๑) เป็นรองประธานในกรณีที่ประธานชมรมฯ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
         ๒) รักษาการแทนเมื่อประธานชมรมฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
     ๓. เลขานุการชมรมฯ มีหน้าที่ดังนี้
         ๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ และเก็บรักษาเอกสาร
         ๒) ดำเนินกิจการของชมรมฯ ที่ยังมิได้ระบุหน้าที่กรรมการผู้รับผิดชอบ
    ๔. เหรัญญิกชมรมฯ มีหน้าที่ดังนี้
        ๑) เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของชมรมฯ ในระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
        ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของชมรมฯ โดยทั่วไป
     ๕. นายทะเบียนของชมรมฯ มีหน้าที่ดังนี้
         ๑) จัดทำและรักษาทะเบียนประวัติสมาชิก
         ๒) แก้ไขปรับปรุงทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
     ๖. ประชาสัมพันธ์ของชมรมฯ มีหน้าที่ดังนี้
         ๑) เผยแพร่กิจการของชมรมฯ
         ๒) จัดทำเอกสาร ข่าวสาร ข้อมูล เว็บไซต์ ของชมรมฯ
     ๗. ที่ปรึกษาชมรมฯ มีหน้าที่
         ๑) ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการของชมรมฯ
         ๒) ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอันที่จะทำให้ชมรมฯ เจริญก้าวหน้า

          ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                                                         (ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์) 
                                                          ประธานชมรมครูไอซีที 
                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔


๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
     
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”