Menu


ประวัติความเป็นมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

            • จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย  ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย  โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  และจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานเดียวกันคือ กระทรวงศึกษาธิการ   โดยกำหนดโครงสร้างใหญ่ เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น

       • ระดับพื้นที่ได้หลอมรวม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น 4 เขต  

       • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทำให้โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามมาตรา 6 ครอบคลุมพื้นที่ 6  อำเภอ คือ  อำเภอพุทไธสง  อำเภอสตึก  อำเภอคูเมือง  อำเภอนาโพธิ์  อำเภอแคนดงอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  และอำเภอแคนดง มีโรงเรียนในสังกัด 212 โรง และ 1 สาขา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

       • ต่อมาเมื่อวันที่  13  กันยายน  2553  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  127  ตอนพิเศษ  109ง  ลงวันที่  14  กันยายน  2553  ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4”    มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   โดยแยกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (กรมสามัญศึกษาเดิม) จำนวน 16 โรง ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)   โดยใช้ชื่อว่าย่อว่า "สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หรือ สพป.บร.4)

       • ในปัจจุบัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 192  โรงเรียน  1  สาขา  ที่ตั้งสำนักงาน ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31120 ซึ่งได้ย้ายจากที่เดิมมาเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม  2551 จนถึงปัจจุบัน  ที่ตั้งสำนักงานเป็นอาคารเรียน สปช. 1 หลัง จำนวน 2 ชั้น และมีการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”