Menu

 

 

 

พิธีเปิดกีฬาสีดงแสนตอเกมส์ 61 (กล้องดร.สุวัฒน์)
https://photos.app.goo.gl/kqhjwEYsFVFkLKaE6


การแข่งขันกรีฑา พิธีปิดดงแสนตอเกมส์ 61 (กล้องดร.สุวัฒน์)
https://photos.app.goo.gl/y5KrGUE5ZJd5ogr46


การแข่งกีฬาดงแสนตอเกมส์ 61 (กล้องโรงเรียน) อ.กฤษณะถ่าย
https://photos.app.goo.gl/ncFXzQscfbEEnjGB8

นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

 

วันนี้(13 ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น.)  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยส่วนราชการทุกหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อสถายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบรอบ 1 ปี ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสดีที่  13 ตุลาคม  2559  เวลา 15 นาฬิกา  52 นาที สิริพระชนมพรรษา ปีที่ 89  ทรงครองราชย์สมบัติได้  70 ปี  บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ สวรรคตครบรอบ 1 ปี  อำเภอสตึก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  โดยมีกำหนดการดังนี้


เวลา 08.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาวัดป่าสตึกพัฒนา ต.นิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี นายอำเภอสตึก (นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์)  เดินทางมาถึง
                     ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) แล้วกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์-
                     เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (พ.ต.ท.นิลกาฬ  พรศักดิ์) รอง ผกก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ศาสนพิธีกร
                    -พระสงฆให้ศีล
                    - เจ้าหน้าทีอาราธนาประปริตร
                    -พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
                    -เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าภูษาโยง
                    -ประธานในพิธีทอดผ้าไตร
                     -เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมกถา (สวดรับเทศน์) ขึ้นอาสนะ (พระครูสิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะอำเภอสตึก)
                    - ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
                    -เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ขึ้นสู่ธรรมาสน์
                    -ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย  ฟังธรรม
                    -จุดเครื่องทองน้อย (ชุดบน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                    -เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
                    -พระสงฆ์แสดงพระธารมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว
                    -ประธานในพิธี จุดธูปเทียน หน้าตู้พระธรรม
                    -พระสงฆ์  4  รูป  สวดธรรมคาถา
                    (ขณะพระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้จะถึงจบที่ 3  เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ มานั่ง ณ

อาสนะเดิม      - ฟังสวดธรรมคาถา
                    - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
                    - ประธานในพิธีทอดผ้าไตร
                    - เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าแพรแถบเข้ากับภูษาโยงที่เชื่อมจากพระฉายาลักษณ์
                    - พระสงฆ์สดับปกรณ์
                    - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
                    - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
                    - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                    - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                    - กราบประธานพระสงฆ์
                    - กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                    - ประธานในพิธีพบปะผู้ร่วมงาน
                    - เสร็จพิธี


 ---------------------------------------------------
ข้อมูล : วัฒนธรรมอำเภอสตึก/อ.สัมพันธ์-อ.สมบัติ  รุ่งแจ้ง
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/68zjj

 
     

 

ลำดับที่ กิจรรม วันที่ ลิงก์ภาพ ลิงก์วีดิทัศน์
                        งานแสดงมุทิตาจิต อ.สร้อยทอง ศรีธรรมมา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหนองแวง
20 ธันวาคม 2558        http://gg.gg/3xu4n  
  งานแสดงมุทิตาจิต อ.สร้อยทอง ศรีธรรมมา ณ จังหวัดมุกดาหาร 23-24 ธันวาคม  2558  http://gg.gg/3xu4p                                           
  ทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 7 มกราคม 2558  http://gg.gg/3xu59     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER) ของอำเภอนาโพธิ์ ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดค่ายในวันที่ 14 -15 มกราคม 2559 ระยะเวลา 2 วัน จำนวนนักเรียนเป้าหมาย 150 คน กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 จัดค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)  นายบรรเจนต์  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์) เป็นประธาน  นางสาวธัญจิรา  จิตโสภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร  กล่าวรายงาน  กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 จัดค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  นายบรรเจนต์  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์) เป็นประธาน  นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล  กล่าวรายงาน
คณะวิทยากร
1. นายบรรเจนต์  ลิไธสง   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)
2. นายสุพจน์  ฝาคำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
3. นางศศิกาญจน์  พรไทย  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)
4. นางวาสนา  ย่องมณี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดชัยสมพร
5. นางสาวปณิตา  พุงไธสง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคู
6. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเรียบ
7. นางอรอนงค์  สร้อยคำ  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเรียบ
8. นางสาวธาริณี  พลายงาม  ครูโรงเรียนวัดสระทอง
9. นางพิชญ์  สายจีน  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวขัว
10. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง  ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว
11. นางขนิษฐา  สิงห์ทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
12. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง  ครูชำนาญการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
13. นางสุคนธ์  บุปผาตะนัง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
14. นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
15. นางเกศินี  ทุมนานอก  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
16. นางรัชฎากรณ์  เนื่องปัญหา  ครูโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
17. นางลออ กัณหา  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสิริมงคล
18. นางสาวปทิตตา  บุตรวงศ์  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกุง
19. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา  ครูโรงเรียนบ้านโคกกุง
20. นางสมพิศ  ศรีทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
21. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

ภาพ  อ.หัสดิน  เป็นนวล  อ.ไพทูล  ศรีนาเรียง
ข่าว   อ.หัสดิน  เป็นนวล

 

 

 

 

 

 

 

อันเดรส ตูเญซ สวมบทฮีโร่เหมา 2 ประตูในช่วงท้ายเกมให้กับ "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ "นกใหญ่พิฆาต" ชัยนาท เอฟซี 2-0 ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงดำ ศึกฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ พบกับ "กิเลนผยอง" เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ต่อไป...

ศึกฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ รอบรองชนะเลิศ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ประจำวันที่ 2 ธ.ค. เป็นการพบกันในคู่ระหว่าง "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ลีกปีล่าสุด พบกับ "นกใหญ่พิฆาต" ชัยนาท เอฟซี

เปิดฉากเกมขึ้นมาเป็นบุรีรัมย์ครองบอลได้มากกว่าแต่ยังหาโอกาสยิงไม่ได้จนกระทั่งเกมผ่านมาถึงนาทีที่ 22 ชัยนาทเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะโต้กลับ สุรเชษฐ์ หลุดเดี่ยวก่อนจ่ายให้กับ เมอร์ซี ยิงเข้าไปแต่ไลน์แมนยกล้ำหน้าอย่างน่าเสียดาย

อีก 3 นาทีต่อมาบุรีรัมย์ได้ลุ้นประตูขึ้นนำบ้าง สุเชาว์ นุชนุ่ม ได้จังหวะกดด้วยขวาแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

บุรีรัมย์ ยังเจาะไม่เข้า นาทีที่ 37 สุเชาว์ นุชนุ่ม ปั่นฟรีคิก 30 หลาบอลยังเหินข้ามคานออกไปอีกครั้ง

เกมผ่านมาถึงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกบุรีรัมย์น่าได้ประตูขึ้นนำสุดๆจากจังหวะยิงแถวสองของ สุเชาว์ นุชนุ่ม บอลโค้งหลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นก่อนจะจบครึ่งแรกไปแบบไร้สกอร์ 0-0

 

 

เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่ 49 โอกาสขึ้นนำของ บุรีรัมย์ ธีราธร ปั่นฟรีคิกแต่ วัลลภ ยังรับติดมือไม่พลาด

บุรีรัมย์ครองบอลได้มากกว่าก็จริงแต่ชัยนาทก็อาศัยจังหวะโต้กลับและเกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่ 71 จิตปัญญา ทิสุด ได้โอกาสยิงบอลแฉลบเข้าซอง ศิวรักษ์ เฉียดฉิว

นาทีที่ 77 จังหวะตัดไม่ขาดของกองหลังชัยนาท โก ซึล กิ ได้วอลเลย์ไม่จับบอลเหินข้ามคานออกไปอีกแล้ว

เกมทำท่าจะต้องไปลงเอยในช่วงต่อเวลาแต่แล้วก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 1 นาที บุรีรัมย์ มาได้ประตูขึ้นนำจนได้ 1-0 จากจังหวะที่ ธีราธร ไหลต่อให้กับ อันเดรียส ตูเญซ ล็อกหนึ่งจังหวะก่อนยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม

ในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย บุรีรัมย์ มาได้ลูกโทษ จากจังหวะโต้กลับ มาร์เชดา หลุดเดี่ยวก่อนโดน วัลลภ รวบในเขตโทษก่อนที่ อันเดรส ตูเญซ เจ้าเก่าซัดจุดโทษปิดบัญชีไม่เหลือซากเป็นประตูทิ้งห่างให้กับบุรีรัมย์ออกนำห่างเป็น 2-0

จบเกมการแข่งขัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ชัยนาท เอฟซี ไปแบบหืดจับ 2-0 ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศพบกับ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่เอาชนะ อาร์มี ยูไนเต็ด 2-1 ในวันที่ 26 ธันวาคม ที่สนามศุภชลาศัยต่อไป

 
  โดย ไทยรัฐออนไลน์ 2 ธ.ค. 2558 21:12  

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”